Night Fog (夜 雾)

Recording date: n/a

 

 

 

 

 

  Listen!

Listen

Watch me FROM YouTube!

*To download this recording, right-mouse click on, then

select "Save target as...."

 

 

 

 

 

 

Lyrics  歌 詞

 

 

/    / --

这夜雾茫茫
不知你在何方
你的声音 你的模样
叫我难忘
我相信你的话
我俩爱情永不变
地久天长
不料 不料想
你留下寂寞
你留下惆怅
就象这夜雾茫茫
谁知道你在何方


这夜雾茫茫
不见月光星光
你的温柔 你的善良
叫我难忘
我相信你的话
我俩爱情永不变
地久天长
不料 不料想
你留下寂寞
你留下惆怅


就象这夜雾茫茫
谁知道你在何方
我相信你的话
我俩爱情永不变
地久天长
不料 不料想
你留下寂寞
你留下惆怅
就象这夜雾茫茫
谁知道你在何方


Write a Comment!